Juss

Hva må til for at man skal nektes retten til å eie eller drive med hund?

6. mars 2011

 

Ved grov dyremishandling er retten til å ha eller drive med hund, ofte for en tidsbegrenset periode, en vanlig straffereaksjon. Men også andre forhold gir politiet mulighet til å benytte seg av denne straffemetoden.

Hundelovens paragraf 22 viser en rekke forhold hvor retten til å ha med hund å gjøre kan fratas hundeeier. Når hunden angriper eller skader mennesker eller andre dyr Har en hund angrepet eller skadet et menneske, vilt eller andre kjæledyr, og situasjonen ansees å være så alvorlig at hunden kreves omplassert eller avlivet, har politiet mulighet til å gi hundeeier forbud mot å ha med hund å gjøre. Forbud kan imidlertid bare gis dersom personens hundehold ikke anses å ha vært sikkerhetsmessig forsvarlig, eller dersom forbudet må anses nødvendig for å bedre allmennhetens eller enkeltpersoners trygghetsfølelse.

Farlige hunder

Det samme gjelder ved overtredelse av forbudet mot å holde, avle eller innføre farlige hunder. Med farlige hunder menes hunder eller hundetyper som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som på grunn av disse egenskapene er farlige for mennesker og dyr.

Dersom pålegg fra politiet ikke følges opp

Hundelovens paragraf 17 detaljerer en rekke sikkerhetstiltak politiet kan pålegge hundeeier for beskytte mennesker og dyr. Om disse påleggene ikke følges opp, kan hundeeier fratas retten til å drive med hund.

Les mer i utgave 1/2011

 

Annonser: